روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه آزاداسلامی شیراز


فرامین حکومتی و سیره عملی امام علی (ع) نیز مبین و گواه خوبی بر اهمیت بخشیدن به مباحث روابط عمومی می باشد امام علی (ع) در فرمان مشهور خود خطاب به مالک اشتر درباره اهمیت افکار عمومی می فرماید:
« تکیه گاه دین، اجتماع ، مسلمین و نیروی ذخیره برای دشمنان تنها توده مردم (افکارعمومی) هستند پس گوش تو به سوی افکار عمومی و گرایش تو به جناب آن باشد.»
روابط عمومی قدرتمند زمینه ساز مدیریت قدرتمند می باشد و می تواند با نفوذ در عمق افکار عمومی و مطالعه و بررسی دقیق و کارشناسی به جمع آوری اخبار و اطلاعات بیرونی موردنیاز دستگاه بپردازد و با پردازش این اطلاعات جهت ایجاد تغییرات مطلوب مخاطب در سازمان اقدام مقتضی و کارشناسانه بعمل آورد و در مقابل با توجیه و تحلیل برنامه ها نقش سخنگوی آن سازمان را درجهت روشن شدن اذهان عمومی بخوبی ایفا نماید.
روابط عمومی باید با شناخت دقیق از مخاطبین خاص و عام و استفاده از ابزار دقیق و انتخاب روش مناسب به معرفی شایسته از سازمان بپردازد و ضمن برقراری ارتباط مستمر و منسجم با وسایل ارتباط جمعی در راستای معرفی سازمان ازطریق آنها به ایجاد رابطه دوسویه بین مردم و سازمان همت گمارد.
در راستای اهداف تعریف شده فوق و به منظور شناخت ذائقه مخاطبین روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز نیازمند ارسال اندیشه ها و راهکارهای عملیاتی آن ازطریق آحاد مردم، اساتید ارجمند، دانشجویان ساعی بعنوان ولی نعمتان دانشگاه و کارکنان خستگی ناپذیر می باشدو سعی بر آن است تا ازطریق انتقال اندیشه ها و راهکارهای آن به مسوولین ذیربط بتوانیم دانشگاهی درخور شأن و مرتبه مخاطبین خود ایجاد نماییم.

 


لطفاً ما را در ارائه خدمات بهتر، نوین تر و مفیدتر یاری فرمائید.

در انتظار پیشنهادات و انتقادات سازنده شما هستیم.