دانشگاه آزاد اسلامی شیراز


اهداف و برنامه های روابط عمومی دانشگاه

عمد ه ترين هدف سازماني دانشگاهها، ارتقاء امور آموزشي وپژوهشي دانشگاههاست. دانشگاه از سه طيف دانشگاهي اعم ازاستادان، دانشجويان و كاركنان تشكيل شده است.
مديريت دانشگاهمسؤليت هماهنگي بين اين سه طيف را برعهده دارد. مديريت براي رسيدن به اين هدف، نياز به ابزارها و سازوكارهاي لازم دارد. يكي از اين سازوكارها ، بخش روابط عمومي دانشگاه است.
بدون وجود روابط عمومي كارآمد، ايجاد هماهنگي و همراهي در دانشگاهها در جهت اهداف عالي ميسر نيست. كاركرد اساسي بخش روابط عمومي، براي پيشرف تهاي علمي، فرهنگي و پژوهشي دانشگاهها اهميت اساسي دارد.
تقويت روابط عمومي، به منظور تقويت روابط عاطفي بين مديران دانشگاه از يك سو، و استادان، دانشجويان وكاركنان، ازسوي ديگر ضروري به نظر مي رسد. روابط عمومي به عنوان مهمترين سازوكار مديريتي دانشگاهها، نقش مهمي درهماهنگ سازي، اطلاع رساني و فرهنگ سازي دارد.
توجه ويژه به روابط عمومي به عنوان نهادي كه مي تواند به صورت نظام مند،برنامه ريزي شده و سنجيده در جهت تقويت تعامل و تفاهم بين بخش هاي مختلف دانشگاه عمل كند، حائز اهميت است.


برنامه ها

توجه جدی به افکار همه کارکنان در ایجاد حرکت، اصلاح و جریان سازی سالم بدون در نظر گرفتن امیال و رویکردهای سیاسی مخرب که متأسفانه یکی از معضلات روابط عمومی هاست. 
ارائه مشاوره ای، روانشناسی، علوم تربیتی، جامعه شناسی، مردم شناسی وغیره که این موضوع خلأ بزرگی در حوزه فعالیت بسیاری از مدیران روابط عمومی های فعلی است. 
دفاع از جایگاه روابط عمومی در مقابل دخالت های غیرمسئولانه واحدها و افراد 
حفاظت از حریم سازمان در مقابل جوسازی ها، خلاف گویی ها، دروغ پردازی ها، تهدیدها و غیره. این مهم در حالی محقق می شود که مدیر روابط عمومی خود مبرا از این مسائل باشد. 
خروج روابط عمومی از موضع انفعالی به موضع فعال 
تغییر فرهنگ سازمانی غلط. به این نکته باید توجه کرد که کارگزار روابط عمومی موقعی می تواند در راستای تغییر فرهنگ سازمانی گام بردارد که با مقوله فرهنگ آشنایی داشته و با علم رفتار سازمانی مأنوس باشد. 
ایجاد حسن رابطه بین کارکنان، مشاوران و مدیران سازمان 
کمک در جذب استعدادهای درخشان کارکنان یا به عبارتی ایجاد بستری مناسب در جهت بالندگی اندیشه کارکنان 
تقویت ارزش ها و ویژگی های مطلوب انسانی 
معرفی الگوهای آموزشی مناسب درون سازمانی و برون سازمانی 
سازماندهی خبری سازمان (تلاش برای اطلاع یابی و اطلاع رسانی به موقع با روش ها و ابزارهای ارتباطی 
تدوین نظام ارتباطی منسجم و تبلیغی شفاف و روشن 
تغییر نگرش مسئولان نسبت به نقش روابط عمومی و جایگاه و اهمیت آن 
جهت گیری و جهت دهی سازمان به سوی کارمند محوری 
همکاری فعال و مستمر با مطبوعات و رسانه ها 
تأکید هماهنگ بر بهبود روابط درون سازمانی و برون سازمانی 
انعکاس انتقادات و اخبار به صورت شفاف و عدم ممیزی نمودن آن به مسئولان و دریافت بازخورد آن جهت ارائه به کارکنان